Laguna Kune – Vain – Tale

Vizita në Parkun Natyror të Manaxhuar “Kune – Vain – Tale” me sipërfaqe 4393.2 ha,  është gjithmonë një surprize e bukur. Ato kanë emërtim të përbashkët Kune – Vain – Tale dhe përfaqësojnë traditë, histori dhe trashëgojnë vlera të mëdha natyrore. Kjo është zona e parë e mbrojtur në Shqipëri, që nga viti 1940. Ekosistemi konsiston në një sërë habitatesh (habitat detar, shkurror, ranishte, pyjor, tabane nënujore, lumore, tokë bujqësore, zona të banuara, etj.

 

Shquhet për vlera të larta biodiversiteti, si rrjedhojë e larmisë së habitateve, ku përfshihen pyjet aluvionale bregdetare, dunat ranore, lagunat, deti, lumi, etj. Përsa i përket faunës, në zonë gjenden 196 lloje shpendësh migratorë dhe të perhershëm, 17 lloje molusqesh, 59 lloje krustacesh, 10 lloje amfibesh, 24 lloje reptilësh, 26 lloje peshqish, 266 lloje bimësh vaskulare, nga të cilat shumë specie janë të rrezikuara. Gjenden dhe specie endemike.

 

Për vlerat e saj të veçanta ornito-logjike, këto ligatina dhe mjediset ujore përreth janë konsideruar si “Zonë e Rëndësishme për Shpendet në Evropë”. Shumëllojshmëria e habitateve dhe karakteristikat e tyre natyrore ose gati natyrore, kanë krijuar kushtet e duhura për specie përfaqësuese të bio-diversivitetit, për praninë e shumtë të shpendeve të ujit me rëndësi të veçantë.

 

Nr. Emeri shqip   Emeri latin
1 Pisha e detit Pinus pinaster
2 Rrenja Quercusrobur
3 Vidhi Ulmuspumila
4 Thanukla Cornussanguine
5 Urthi . Hederahelix
6 Marina e kuqe Tamarixparviflora
7 Dellinja e zeze Juniperuscommunis
8 Delinja e kuqe Juniperusoxycedrus
9 Plepi  i eger Populustrembula
10 Shelgu i eger Salixcaprea
11 Plepi kanadez Populusx canadensis
12 Akacja (robinja) Robinja pseudoacacia
13 Pisha e eger Pinus – halepensis
14 Pisha e bute Pinus pinea
15  Pisha e egër Pinus halepensis
16 Verriu i  zi Alnusglutinosa
17 Murrizi njeberthamesh Crategusmonogyna
18 Trandafili Rosa sempervirens

 

 

SPECIET KODI
Lundërza (Lutra lutra) LUND
Çakalli (Canis aureus) ÇAKA
 Lepuri i Egër (Lepus europacus)  LEP/EG
 Dhelpra (Vulpes vulpes)  DHEL
 Zardafi/Kunadhja Gushëverdhë (Martes martes)  ZARDA
Shqarthi/Kunadhja Gushëbardhë (Martes foina)  SHQAR
 Kryekuqe e Madhe (Anas penelope)  KRY/MAD
 Kryekuqe Qafëgjelbër (Anas platyrhynohos)  KRY/QGJEL
Grilla (Anas crecca)  GRILL
Rosa e Përhime (Anas strepera)  ROS/PËR
 Rosa Bishtëgjelë (Anas acuta)  ROS/BGJ
Sqepluga (Anas clypeata)  SQLG
Marsatorja (Anas querquedula)  MARSA
Shapka e Ujit (Gallinago gallinago)  SHAP/UJ
 Bajza (Fulicia atra)  BAJZ
 Pëllumb i Egër (Columbia livia)  PELL/EG
 Shapka (Scolopax rusticola)  SHAP
Turtulli (Stroptopelia turtur)  TURT
Shkurta (Coturnix coturnix)  SHKUR
Lauresha (Alauda arvensis)  LAUR
Pelikani Kaçurrel (Pelecanus cripus)  PEL/KAC
Kryekuqja e mjeme (Aythya fertina)  KR/MJE
 Kryekuqja e vogël (Aythya nyroca)  KR/VOG
Zhytraku i madh (Mergus merganser)  ZHY/MA
 Karabullaku i madh (Phalacrocorax carbo)  KBULL/M
Kredharaku i madh (Podiceps cristatus)  KRE/M
Pelikani rozë (Pelecanus onocrotalus)  PEL/ROZ
 Çafka e përhime (Ardea cinerea)  ÇAF/PER
 Karabullaku i vogël (Microcarbo pygmeus)  KBULL/V
Murrcaku (Netta rufina)  MURRA
Dallëndyshja faqebardhë e detit (Chlidonias hybridus) DALLF/DET

Aktiviteti kryesore

Shëtitje me biçikleta

Shëtitje në këmbë

Notim

Vrojtim zogjsh

Kamping

 

Peshkimi Tradicional

Dajlanet janë struktura fikse të cilat funksionojnë si pengesë dhe vendosen në kanalet e komunikimit të lagunës së Kune – Vainit me detin. Duke qënë se pjesa më e madhe e peshqeve kalon në këto kanale, ato sherbejnë si “porta” për në lagunë (dhe lagështia mes shtyllave në dajlan sherben si filtër). Peshktarët të cilët merren posaçerisht me dajlanin, i kontrollojnë ato  çdo ditë dhe mbledhin vetëm peshqit që janë mbi dimensioned e lejuara.

 

Peshqit më të rëndësishëm në lagunë

 

Ngjala (Anguilla anguilla)

Qefull i vjeshtës (chelon ramada)

Qefull veshverdhë, gasturi (chelon saliens)

Qefulli i verës (megul cephalus)

Koca (sparus aurata)

Aterina symadhe (atherina boyeri)

Burdullakët (gobio sp. and knipoëitschia sp.)

Gjuhëza e zakonshme (solea vulgaris)

Shojza (platichthys flesus)

Spalcat (diplodus sp. Dhe sarpa salpa)

Peshku lejlek (belone belone)

Related Posts